ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (นรต.44)

พ.ต.อ.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (นรต.39)

พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (นรต.41)

พ.ต.อ.อดุลย์ ขวัญมั่น
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (นรต.40)

พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (นรต.48)

พ.ต.อ.ฉกาจน์ เทียมวงศ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี (นรต.44)

ตำรวจอุดรธานี รู้รักสามัคคี ทำความดีด้วยหัวใจ