ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ธวัชชัย ถุงเป้า
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ศักดิ์ดา เหมือนโพธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.นพดล เพ็ชรสุทธิ์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.พิเชฐ วงษ์บุรี
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.อดุลย์ ขวัญมั่น
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.อ.ปิยบุตร ไพบูลย์
รอง ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

ตำรวจอุดรธานี รู้รักสาม้คคี ทำความดีด้วยหัวใจ