ภ.4

พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ
ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.สหภูมิ สง่าเมือง
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.อรรคพงศ์ พิมลศิริ
รอง ผบช.ภ.4

พล.ต.ต.เนติพงศ์ ธาตุทำเล
รอง ผบช.ภ.4

ใฝ่คุณธรรม เชื่อมั่นศรัทธา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน