MOU กับธนาคารออมสิน

9 มิ.ย.2564 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสิน กับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จำกัดและสัญญากู้เงิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และลูกค้ารายย่อยของธนาคารออมสิน โดยมี คุณอุณาวรรณ พันน้อย ผอ.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 และ คุณสมชาย บรรณบดี ผอ.ธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 2 เป็นตัวแทนในการร่วมลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*