ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.พรพิชิต สุปัญญา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.หญิง ศรีนวล ศรีสวัสดิ์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ จงมีสุข
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.หญิง พัชรพร จันทร์หล้า
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.พิสิษฐ พูลเฉลิม
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ต.คำเกนย์ มีสิงห์
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.กุลธวัช จันทราบุตร
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ต.หญิง อชิรญา เอกบุตร
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

 

พ.ต.ท.หญิง ดาวรรณ ยาวาปี
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ต.สิงหวัฒน์ หว่างแสง
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ศุภกิจจารักษ์
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ต.หญิง นันท์นภัส ปลัดศรีช่วย
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ มะรังโส
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี