ฝ่ายอำนวยการ

พ.ต.อ.พรพิชิต สุปัญญา
ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.หญิง ศรีนวล ศรีสวัสดิ์
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ท.หญิง สุจิตรา ศุภกิจจารักษ์
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ2 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 

พ.ต.ต.หญิง ดาวรรณ ยาวาปี
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ6 งานงบประมาณและการเงิน

 

พ.ต.ท.หญิง เตือนใจ จงมีสุข
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ต.หญิง อชิรญา เอกบุตร
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ3 งานนโยบายและแผน

 

พ.ต.ท.ณรงค์ศักดิ์ มะรังโส
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ7 งานคดีวินัย

พ.ต.ท.หญิง พัชรพร จันทร์หล้า
รอง ผกก.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี

พ.ต.ต.สิงหวัฒน์ หว่างแสง
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ4 งานส่งกำลังบำรุง

พ.ต.ต.คำเกนย์ มีสิงห์
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ8 งานจิตอาสา

พ.ต.ท.พิสิษฐ พูลเฉลิม
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ1 งานธุรการและกำลังพล

พ.ต.ต.หญิง นันท์นภัส ปลัดศรีช่วย
สว.ฝอ.ภ.จว.อุดรธานี
ฝ5 งานกิจการพลเรือนและการต่างประเทศ