ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

ประกาศตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

0.1 ประกาศ+แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 64 ฉบับปร

 

ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคางานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะต้นแบบในยุคดิจิทัล
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-biddijg)
ขอบเขตของงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการความปลอดภัยสาธารณะต้นแบบในยุคดิจิทัล

9.-ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง
2ขอบเขตงาน
3ผนวก-ก
4ผนวก-ข
6ผนวก-ง

ตารางแสดงราคากลางงานจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยสาธารณะต้นแบบในยุคดิจิทัล

8ตารางแสดงวงเงิน

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.