หน่วยงานในสังกัด ภ.4

พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ
ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

พล.ต.ต.พุฒิพงศ์ มุสิกูล
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พล.ต.ต.ธนชาติ รอดคลองตัน
ผบก.ภ.จว.นครพนม

พล.ต.ต.สมศักดิ์ คงไพบูลย์
ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม
ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา

พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ
ผบก.ภ.จว.เลย

พล.ต.ต.สมประสงค์ พิมพิลา
ผบก.ภ.จว.สกลนคร

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสปรเสริฐ
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พล.ต.ต.นิพนธ์ พานิชเจริญ
ผบก.ภ.จว.หนองบัวลำภู

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรีพล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์ก้อม
ผบก.อก.ภ.4

พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม
ผบก.สส.ภ.4

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล
ผบก.ศฝร.ภ.4