หน่วยงานในสังกัด ภ.4

พล.ต.ต.สุวรรณ์ เชี่ยวนาวินธวัช
ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส
ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น

พล.ต.ต.ธวัชชัย ถุงเป้า
ผบก.ภ.จว.นครพนม

พล.ต.ต.ตรีวิทย์ ศรีประภา
ผบก.ภ.จว.บึงกาฬ

พล.ต.ต.ดิเรก จิตอร่าม
ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม

พล.ต.ต.ชัชชัย วงค์สุนะ
ผบก.ภ.จว.มุกดาหาร

พล.ต.ต.กิตติศักดิ์ จำรัสประเสริฐ
พล.ต.ต.พรชัย ชลอเดช
ผบก.ภ.จว.หนองคาย

พล.ต.ต.สรรธาน อินทรจักร์
ผบก.ภ.จว.สกลนคร

พล.ต.ต.สุรชัย สังขพัฒน์
ผบก.ภ.จว.เลย

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี
ผบก.ภ.จว.อุดรธานี

พล.ต.ต.วิบูลย์ วงศ์ก้อม
ผบก.อก.ภ.4

พล.ต.ต.ณัฐนนท์ ประชุม
ผบก.สส.ภ.4

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ นาถวิล
ผบก.ศฝร.ภ.4